ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ภาควิชานิติศาสตร์

ปีงบประมาณ : คำค้น :

<<ดูขออนุญาตไปปฏิบัติงานทั้งหมด>>

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 ต.ค. 2559
03 ต.ค. 2559
1. น.ส.อรรัมภา ไวยมุกข์
2. พ.ต.ท.ประลอง ศิริภูล
2
2560
เชิญประชุมในประเทศ
04 ต.ค. 2559
04 ต.ค. 2559
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
2. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
3
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
10 ต.ค. 2559
12 ต.ค. 2559
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
4
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ต.ค. 2559
25 ต.ค. 2559
1. นายเจนวิทย์ นวลแสง
5
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 พ.ย. 2559
02 พ.ย. 2559
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
2. น.ส.โชติสา ขาวสนิท
6
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
1. นายเจนวิทย์ นวลแสง
7
2560
เชิญประชุมในประเทศ
17 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
8
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
1. น.ส.รัชนี แตงอ่อน
2. น.ส.จุฑามาศ พรหมอินทร์
3. น.ส.ทิพวรรณ แสงพวง
9
2560
เชิญประชุมในประเทศ
07 ธ.ค. 2559
07 ธ.ค. 2559
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
10
2560
เชิญประชุมในประเทศ
22 ธ.ค. 2559
22 ธ.ค. 2559
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
11
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ธ.ค. 2559
26 ธ.ค. 2559
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
3. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
4. นายเจนวิทย์ นวลแสง
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.โชติสา ขาวสนิท
7. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
12
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
06 ม.ค. 2560
08 ม.ค. 2560
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รายชื่อเอกสารแนบฯ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
13
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ม.ค. 2560
09 ม.ค. 2560
นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
นิสิตภาควิชานิติศาสตร์
14
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
16 ม.ค. 2560
16 ม.ค. 2560
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
15
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
24 ม.ค. 2560
09 ก.พ. 2560
1. น.ส.อชิรญา ภู่พงศกร
16
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ก.พ. 2560
08 ก.พ. 2560
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
17
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ก.พ. 2560
09 ก.พ. 2560
1. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
18
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560
1. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
2. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
3. นายคณิน วงศ์ใหญ่
4. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
5. นายเอกพล ทรงประโคน
6. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
7. น.ส.จุฑามาศ พรหมอินทร์
19
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
21 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560
1. น.ส.อชิรญา ภู่พงศกร
20
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
28 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
1. นายเอกพล ทรงประโคน
21
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
28 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
22
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 มิ.ย. 2560
17 มิ.ย. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. นายนพดล เจาเบ
3. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
4. นางอรพร สดใส
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายคำนึง พลานนท์
7. นายวิทยา โพธิพร
8. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
9. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
10. นายขัตดนัย สุขสงวน
11. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
23
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 มิ.ย. 2560
14 มิ.ย. 2560
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายเอกพล ทรงประโคน
4. น.ส.อชิรญา ภู่พงศกร
5. น.ส.จุฑามาศ พรหมอินทร์
24
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
18 มิ.ย. 2560
24 มิ.ย. 2560
1. นายเอกพล ทรงประโคน
25
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
19 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ประลอง ศิริภูล
26
2560
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
28 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. พ.ต.ท.ประลอง ศิริภูล
4. ดร.รัชนี แตงอ่อน
5. ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์
6. น.ส.มุกกระจ่าง จรณี
7. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
8. นายเอกพล ทรงประโคน
9. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
10. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
11. นางอชิรญา ภู่พงศกร
12. น.ส.ภารดี ปลื้มโกศล
13. นายคณิน วงศ์ใหญ่
14. น.ส.จันทนี นาคเจริญวารี
15. น.ส.จุฑามาศ พรหมอินทร์
16. น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร

27
2560
เชิญประชุมในประเทศ
05 ก.ค. 2560
08 ก.ค. 2560
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
28
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
05 ก.ค. 2560
07 ก.ค. 2560
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
29
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
12 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายเอกพล ทรงประโคน
และนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ (รายชื่อดังเอกสารแนบ)
30
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
14 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
1. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
31
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
19 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560
1. น.ส.อชิรญา ภู่พงศกร
32
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน ๒ คน
33
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
นายธัช ขันธประสิทธิ์
คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
และนิสิตช่วยงาน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
34
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ก.ค. 2560
27 ก.ค. 2560
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
35
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
03 ส.ค. 2560
04 ส.ค. 2560
1. นายคณิน วงศ์ใหญ่
36
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 ส.ค. 2560
03 ส.ค. 2560
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
(พร้อมด้วยนิสิตตามรายชื่อที่แนบ)
37
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ส.ค. 2560
07 ส.ค. 2560
นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
นิสิตจำนวน 220 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
38
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
39
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
29 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
40
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 ก.ย. 2560
02 ก.ย. 2560
น.ส.จิดาภา พรยิ่ง
นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน ๓ คน
41
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
04 ก.ย. 2560
05 ก.ย. 2560
1. น.ส.อรรัมภา ไวยมุกข์
42
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
19 ก.ย. 2560
19 ก.ย. 2560
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
43
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ต.ค. 2560
09 ต.ค. 2560
1. น.ส.รัชนี แตงอ่อน
2. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
3. น.ส.จิดาภา พรยิ่ง
44
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 พ.ย. 2560
08 พ.ย. 2560
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. นายอนุชา อชิรเสนา
3. นายเจนวิทย์ นวลแสง
4. น.ส.ภารดี ปลื้มโกศล
45
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
(นิสิต ตามรายชื่อแนบ)
46
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
47
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
48
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
06 ธ.ค. 2560
06 ธ.ค. 2560
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. นายคณิน วงศ์ใหญ่
3. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
49
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
08 ม.ค. 2561
08 ม.ค. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
50
2561
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
13 ก.พ. 2561
13 ก.พ. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
51
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
26 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
52
2561
นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ
10 มี.ค. 2561
17 มี.ค. 2561
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
53
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
54
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561
1. นายคณิน วงศ์ใหญ่
55
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
2. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
56
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 มี.ค. 2561
29 มี.ค. 2561
1. น.ส.มุกกระจ่าง จรณี
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร
57
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561
1. นายเอกพล ทรงประโคน
58
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
27 เม.ย. 2561
28 เม.ย. 2561
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
59
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 พ.ค. 2561
04 พ.ค. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
60
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
17 พ.ค. 2561
18 พ.ค. 2561
1. น.ส.อรรัมภา ไวยมุกข์
61
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 มิ.ย. 2561
09 มิ.ย. 2561
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
3. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
4. น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร
62
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 มิ.ย. 2561
09 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายนพดล เจาเบ
3. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
4. นางอรพร สดใส
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายคำนึง พลานนท์
7. นายวิทยา โพธิพร
8. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
9. พันตำรวจโทไวพจน์ กุลาชัย
10. น.ส.ภัทรมน สาตรักษ์
11. นายคณิน วงศ์ใหญ่
63
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561
1. น.ส. พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
3. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
4. น.ส.ลักษณารย์ สุริศร
64
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
14 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561
1. พ.ต.ท.ดร.ประลอง ศิริภูล
65
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
14 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
1. นายอนุชา อชิรเสนา
2. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
3. นายยศพล จิระวุฒิ
66
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 มิ.ย. 2561
17 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
67
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 มิ.ย. 2561
19 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
68
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
02 ก.ค. 2561
05 ก.ค. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
69
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
05 ก.ค. 2561
05 ก.ค. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. นายเอกพล ทรงประโคน
3. พ.ต.ท.ดร.ประลอง ศิริภูล
70
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
71
2561
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
16 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
2. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
3. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
4. ดร.รัชนี แตงอ่อน
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายเอกพล ทรงประโคน
7. นายคณิน วงศ์ใหญ่
8. น.ส.จุฑามาศ พรหมอินทร์
9. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
72
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
1. นายคณิน วงศ์ใหญ่
2. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
3. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
73
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
18 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
1. นายอนุชา อชิรเสนา
2. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
74
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
18 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
75
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561
1. นายเจนวิทย์ นวลแสง
76
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
8. นายธัช ขันธประสิทธิ์
และนิสิตสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 38 คน
77
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ส.ค. 2561
07 ส.ค. 2561
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
2. นางชิตาพร พิศยลบุตร โต๊ะวิเศษกุล
3. นางสาวมุกกระจ่าง จรณี
4. นางสาวรัชนี แตงอ่อน
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงศ์
และนิสิต (ตามเอกสารแนบท้าย)
78
2561
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
10 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
1. นายเจนวิทย์ นวลแสง
79
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 ส.ค. 2561
18 ส.ค. 2561
1. นายอนุชา อชิรเสนา
นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายศุภณัฐ อัครวงศ์วิศิษฐ์, นางสางอมราวดี เมืองใสสันต์, นางสาวฉัตรกมล มงคล
80
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 ส.ค. 2561
26 ส.ค. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
81
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
3. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
4. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
5. ดร.เมทินา อิสริยานนท์
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
8. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
9. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
10. นายธัช ขันธประสิทธิ์
82
2561
เชิญเป็นวิทยากรต่างประเทศ
24 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561
ผศ. ภัทรมน สาตรักษ์
83
2561
เชิญประชุมในประเทศ
27 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
1. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
84
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
85
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
86
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 ก.ย. 2561
03 ก.ย. 2561
1. นายอนุชา อชิรเสนา
(รายชื่อนิสิตตามเอกสารแนบ)
87
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
04 ก.ย. 2561
04 ก.ย. 2561
1. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
88
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 ก.ย. 2561
13 ก.ย. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (พร้อมนิสิต)
น.ส.กัลยกร จิ่วตั้น และ น.ส.บุณยวีร์ น้อยสุขขะ
89
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ(พร้อมนิสิต)
น.ส.กัลยกร จิ่วตั้น และ น.ส.บุณยวีร์ น้อยสุขขะ
90
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 ก.ย. 2561
15 ก.ย. 2561
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (พร้อมตัวแทนนิสิตรายชื่อดังเอกสารแนบ)
91
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทร์
92
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
93
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
2. นายคำนึง พลานนท์
3. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
4. นางสาวรัชนี แตงอ่อน
5. นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทร์
6. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
94
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
21 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
95
2562
เชิญประชุมในประเทศ
10 ต.ค. 2561
10 ต.ค. 2561
1. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
96
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ (พร้อมด้วยนิสิต)
97
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 พ.ย. 2561
02 พ.ย. 2561
1. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
98
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 พ.ย. 2561
25 พ.ย. 2561
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ