ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ภาควิชานิติศาสตร์

<<ค้นหาขออนุญาตไปปฏิบัติงาน>>

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2558
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 พ.ย. 2557
04 พ.ย. 2557
1.นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
พร้อมด้วยนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ จำนวนประมาณ 70 คน
2
2559
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
07 ต.ค. 2558
08 ต.ค. 2558
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
3
2559
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
28 ต.ค. 2558
28 ต.ค. 2558
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
4
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
1. นายเจนวิทย์ นวลแสง
5
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
1. นายเอกพล ทรงประโคน
2. น.ส.ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ
3. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 พ.ย. 2558
19 พ.ย. 2558
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
4. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
5. นายเจนวิทย์ นวลแสง
6. น.ส.อชิรญา ภู่พงศกร
และนิสิต จำนวน ๑๕๕ คน รายชื่อดังเอกสารแนบ
7
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตช่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
8
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ธ.ค. 2558
08 ธ.ค. 2558
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
รายชื่อดังแนบ
9
2559
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
24 ธ.ค. 2558
24 ธ.ค. 2558
1. นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
10
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ธ.ค. 2558
28 ธ.ค. 2558
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
11
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 ม.ค. 2559
17 ม.ค. 2559
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
12
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
22 ม.ค. 2559
22 ม.ค. 2559
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
13
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
04 ก.พ. 2559
04 ก.พ. 2559
1. น.ส.อรรัมภา ไวยมุกข์
2. พ.ต.ท.ประลอง ศิริภูล
14
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
09 ก.พ. 2559
09 ก.พ. 2559
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
15
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
11 ก.พ. 2559
13 ก.พ. 2559
1. น.ส.สริยา วิริโยสุทธิกุล
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายเอกพล ทรงประโคน
4. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
16
2559
เชิญประชุมในประเทศ
11 ก.พ. 2559
11 ก.พ. 2559
(รายชื่อตามเอกสารแนบ)
17
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
12 ก.พ. 2559
12 ก.พ. 2559
1. นายเจนวิทย์ นวลแสง
18
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
16 ก.พ. 2559
16 ก.พ. 2559
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
19
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ก.พ. 2559
19 ก.พ. 2559
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
(ไม่ได้สแกนเอกสารขึ้นเนื่องจากเป็นความลับ)
20
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 ก.พ. 2559
24 ก.พ. 2559
1. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสริยา วิริโยสุทธิกุล
3. นายเจนวิทย์ นวลแสง