หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาตรี > นิติศาสตรบัณฑิต 2554
นิติศาสตรบัณฑิต 2554 (สำหรับนิสิตรหัส 54 - 58)
 • หมายเหตุ ได้รับรองจากเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  ชื่อหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต 2554 (สำหรับนิสิตรหัส 54 - 58)
 • หมายเหตุ ได้รับรองจากเนติบัณฑิตยสภา
  Bachelor of Laws Program 2554
 • ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Laws
  ชื่อย่อ น.บ.
  LL.B.
     ทั้งหมด      ทั้งหมด  
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
  กำหนดการเปิดสอน

  โครงสร้างของหลักสูตร
  หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
  แผนการศึกษา
     ทั้งหมด      ทั้งหมด