หลักสูตร > หลักสูตรปริญญาตรี > รัฐศาสตรบัณฑิต 2554
รัฐศาสตรบัณฑิต 2554 (สำหรับนิสิตรหัส 54 - 58)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต 2554 (สำหรับนิสิตรหัส 54 - 58)
Bachelor of Political Science Program
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
ชื่อย่อ ร.บ.
B.Pol.Sc.
   ทั้งหมด      ทั้งหมด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กำหนดการเปิดสอน

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษา
   ทั้งหมด      ทั้งหมด