Untitled Document
       
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ เจ้าหน้าที่งานบัณทิตศึกษา เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ เจ้าหน้าที่งานบุคคล  
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานวิจัย
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เจ้าหน้าที่งานเลขา  เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด  เจ้าหน้าที่งานโสตฯ
เจ้าหน้าที่งานช่าง  พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่งานแม่บ้าน  เจ้าหน้าที่ภาควิชา
       
     

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 116 , 146
     
   
 
นางสาว นิภา อิศรานันทศิริ
งานวิชาการ
 
     
   
 
นางสาว ปณิตา แฉ่งสงวน
งานวิชาการ
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานบัณทิตศึกษา

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 117
     
   
 
นางสาว วราภรณ์ ช่วยประคอง
งานบันฑิตศึกษา
 
     
   
 
นางสาว ปนัดดา แฉ่งสงวน
งานบันฑิตศึกษา
 
     
   
 
นาง จุฑามาศ ชูสุวรรณ
งานบันฑิตศึกษา
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 106
     
   
 
ว่าที่ร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา
งานกิจการนิสิต
 
     
   
 
นางสาว กุลญาดา เนื่องจำนงค์
งานกิจการนิสิต
 
 
   

  เจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษ

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 106
 
   

 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 0 , 100 , 101

 

     
   
 
นาย บูรพา แก้วแหวน
งานประชาสัมพันธ์
 
     
   
 
นางสาว ณปภา จิรมงคลเลิศ
งานประชาสัมพันธ์
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 107
     
   
 
นาย ดุสิต รัฐศีล
งานสารบรรณ
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานบุคคล

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 118
     
   
 
นางสาว รุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
งานบุคคล
 
     
   
 
นาง นุชจรินทร์ วรรณพงษ์
งานบุคคล
 
 
   
     

 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 112
     
   
 
นางสาว ประภาศรี ถนอมจิตร์
งานพัสดุ
 
     
   
 
นางสาว ชญาภา เรียบเรียง
งานพัสดุ
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 113
     
   
 
นาง ศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
งานการเงินและบัญชี
 
     
   
 
นางสาว มณีรัตน์ ข่ายพิลาป
งานการเงินและบัญชี
 
     
   
 
นางสาว ปริยาภัทร กันกา
งานการเงินและบัญชี
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 123
     
   
 
นาย ธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
งานสารสนเทศ
 
     
   
 
นางสาว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
งานสารสนเทศ
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานวิจัย

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 130
 
   

 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 108
     
   
 
นาง อรพร สดใส
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานเลขา

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 192
     
   
 
นาย จุลดนัย จงกลาง
เลขาคณบดี
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 115
     
   
 
นางสาว ธารทิพย์ ภวะวิภาต
งานห้องสมุด
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานโสต

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 144

 

     
   
 
นาย อิทธิ เอี่ยมลักษณะชัย
งานโสตฯ
 
     
   
 
นาย คำนึง พลานนท์
งานโสตฯ
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานช่าง

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 143

 

     
   
 
นาย รักพงษ์ แสงสว่าง
งานช่าง
 
 
   

 พนักงานขับรถ

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 145

 

     
   
 
นาย วิทยา โพธิพร
พนักงานขับรถ
 
     
   
 
นาย นพดล เจาเบ
พนักงานขับรถ
 
     
   
 
นาย วันชนะกรณ์ ภาคะ
พนักงานขับรถ
 
 
   

 เจ้าหน้าที่งานแม่บ้าน

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ต่อ 182
     
   
 
นางสาว สำรวย ทวีสุข
แม่บ้าน
 
 
   

 เจ้าหน้าที่ภาควิชา

Tel. 038102301 , 038102369 , 038102300 , 038102399
ภาควิชานิติศาสตร์ ต่อ 170
ภาควิชารัฐศาสตร์ ต่อ 170
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ 150
     
   
 
นาย สุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่ภาคภาควิชานิติศาสตร์
 
     
   
 
นางสาว สิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์
เจ้าหน้าที่ภาคภาควิชารัฐศาสตร์
 
     
   
 
นาย ธัช ขันธประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ภาคภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
 
     

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475