ผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีงบประมาณ เอกสารงงานวิจัย
1   - ภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 อนุรัตน์ อนันทนาธร 2559 >> Download <<
2   - แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2562) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2559 >> Download <<

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475