Untitled Document

     Download เอกสารบุคลากร

 

                 

 เอกสารงานการเงิน

 เอกสารงานยานพาหนะ

 
 
1
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานฝึกอบรม
2
ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
3
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาปกติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานภาคพิเศษ
4
ค่าตอบแทนดำเนินการสอบคัดเลือก
5
ค่าตอบแทนนิสิต
6
ค่าตอบแทนประมวลความรู้
7
ค่ารับรอง
8
ค่าสอนค่าคุมสอบค่าพาหนะ
9
ค่าสอนสอบภาระงาน
10
การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสูญหาย
11
งานวิจัยและผลงานวิชาการ
12
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการ
13
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกทุนอุดหนุนการวิจัย
14
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
15
แบบรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(แบบมีหนี้)
16
แบบรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(แบบไม่มีหนี้)
17
ใบยืม
18
ใบรับรองการจ่ายเงิน
19
ใบสำคัญรับเงิน
20
หนังสือแสดงความยินยอมการโอนเงินชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนญาตให้ลาออก
21
หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต(การจัดกิจกรรมประชุมฝึกอบรมศึกษาดูงานการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบัน)
22
หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
23
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใต้น้ำค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนเรือยนต์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยช่วยปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือ)
24
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์งานนิพนธ์
25
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะเดินทาง
26
เอกสารจ้างเหมา
  1.เอกสารขอใช้รถยนต์คณะ

 

  เอกสารงานพัสดุ

1 แบบฟอร์มการแจ้งการชำรุดเสียหายภายในอาคาร
2 แบบฟอร์มเบิกวัสดุ
3 แบบฟอร์มใบเสนอซื้อจ้าง
4 แบบฟอร์มใบเสนอราคา
5 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร
6 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบแบบเสนอซื้อจ้าง
7 แบบข้อมูลหลักบุคลากร
8 แบบข้อมูลหลักผู้ขาย
9 แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
10 แบบฟอร์มการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุคณะกรรมการ
   

  เอกสารงานวิชาการ

1 แบบฟอร์มสอนชดเชย
   
   
   
   

  เอกสารงานสารสนเทศ

1 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2 กรอกข้อมูลประวัติ ส่งไฟล์ PDF เข้า E-Mail : itpolscilaw@gmail.com
3 แบบฟอร์มสำรวจการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากคณะฯ

 

 
       
 

เอกสารงานบุคคล

   
 
1
การเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล (ยกเลิก)
2
ขอชี้แจงการมาปฏิบัติงานสาย
3
ขอใบสแกนลายนิ้วมือ
4
ขอหนังสือรับรอง
5
ขอหนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ
6
ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน
7
ขออนุญาตไปราชการ (ยกเลิก)
8
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานบางส่วนเวลา
9
ชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
10
ตารางตรวจสอบการพิจารอนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม-ณ-ต่างประเทศ
11
แบบการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
12
แบบขอนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ(ข้าราชการ)
13
แบบขอนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
14
แบบขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อชื่อและชื่อสกุล
15
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรของรัฐ
16
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
17
แบบใบขอยกเลิกวันลา
18
แบบใบรายงานการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท
19
แบบใบลาติดตามคู่สมรส
20
แบบใบลาป่วยลาคลอดบุตรลากิจส่วนตัว
21
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
22
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
23
แบบใบลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ(ข้าราชการ)
24
แบบใบลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
25
แบบใบลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน(ข้าราชการ)
26
แบบใบลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานพนักงานมหาวิทยาลัย
27
แบบใบลาพักผ่อน
28
แบบใบลาอุปสมบท
29
แบบฟอร์มกรอกการลาไปต่างประเทศกรณีลากิจ
30
แบบฟอร์มกรอกการลาไปต่างประเทศกรณีลาพักผ่อน
31
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ(ข้าราชการ)
32
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ(พนักมหาวิทยาลัย)
33
แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานจากการลาศึกษาต่อภายในประเทศ(ข้าราชการ)
34
แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานจากการลาศึกษาต่อภายในประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
35
แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ลาฝึกอบรม
36
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
37
แบบรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษาฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยณต่างประเทศ
38
แบบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร
39
แบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมณต่างประเทศ
40
แบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาให้พนักงาน(งบแผ่นดิน)ลาศึกษาหรือฝึกอบรมณต่างประเทศ
41
แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งบริหาร
42
แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้าง
43
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
44
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
45
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
46
ใบเบิกเงินสวัสดิการ
47
ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
48
ประวัติบุคคล
49
รายงานไปศึกษาดูงานฝึกอบรมประชุมและสัมมนาณต่างประเทศ
50
สัญญาขอยืมเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
51
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
52
สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย
53
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
54
แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
55
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ
 
       

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW BURAPHA UNIVERSITY     
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เบอร์ติดต่อ: 038-102369 , 038-102301 , 038-102300 , 038-102399 , FAX : 038-393475