ค้นหาข้อมูล :

 

  การส่งบทความ เพื่อพิจารณา

NO. เรื่อง สถานะ
16    การบริหารจัดการการส่งเสริมการออมเพื่อประชาชนของธนาคารออมสิน ในจังหวัดสุพรรณบุรี
15    การเมืองว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมของภิกษุณี
13    รูปแบบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจ้างตามภารกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบล
12    การปรับตัวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อการเข้ามาของระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษา : พนักงานธนาคารกรุงเทพกลุ่มสาขาในพัทยา)
10    ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทางกฎหมายกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
9    ประชาธิปไตยและการใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาประเทศไทย
8    The Laws for Persons with Disabilities in Promoting Occupation in Greater Mekong Sub Region
6    ขบวนการทางสังคมของคนพิการในการขับเคลื่อนสิทธิด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้เป็นจริง
4    การบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าวในเขตจันทบุรี: ศึกษากรณีเงินทดแทนที่ลูกจ้างควรจะได้รับอันเกิดจากการจ้างหรือการทำงาน
3    การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรสภาประชาชน
2    การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
1    การบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนของจังหวัดนคร นายกตามปรัชญา

Total 12 Record 1