ค้นหาข้อมูล :

 

  การส่งบทความ เพื่อพิจารณา

NO. เรื่อง สถานะ
9    ประชาธิปไตยและการใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาประเทศไทย
8    The Laws for Persons with Disabilities in Promoting Occupation in Greater Mekong Sub Region
6    ขบวนการทางสังคมของคนพิการในการขับเคลื่อนสิทธิด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้เป็นจริง
4    การบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่างด้าวในเขตจันทบุรี: ศึกษากรณีเงินทดแทนที่ลูกจ้างควรจะได้รับอันเกิดจากการจ้างหรือการทำงาน
3    การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรสภาประชาชน
2    การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
1    การบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนของจังหวัดนคร นายกตามปรัชญา

Total 7 Record 1