แบบฟอร์มขอส่งบทความ

     
ชื่อ-สกุล :  
เรื่อง :  
หน่วยงาน :  
Email :  
เบอร์ติดต่อ :  

Upload File :

(ไฟล์ต้องเป็น Word นามสกุล .docx เท่านั้น)  
   

 

 

 

 

( งานวารสาร " การเมือง การบริหาร และ กฎหมาย " คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อ 105 )