ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

<<ค้นหาขออนุญาตไปปฏิบัติงาน>>

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2558
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ต.ค. 2557
12 ต.ค. 2557
1.ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2
2558
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ธ.ค. 2558
08 ธ.ค. 2558
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
(รายชื่อดังแนบ)
3
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 ต.ค. 2558
02 ต.ค. 2558
1.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2.น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
3.นายบูรพา แก้วแหวน
4. นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
4
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 ต.ค. 2558
29 ต.ค. 2558
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลวัสดิ์
2. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
และนิสิตจำนวน ๖๐ คน
5
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ต.ค. 2558
30 ต.ค. 2558
1. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
6
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 พ.ย. 2558
06 พ.ย. 2558
1.นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2.ผศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3.นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4.รศ.สุพจน์ บุญวิเศษ
5.ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
6.ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
7. ผศ.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
8.พ.ต.อ.นภดล วงษ์น้อม
9.ดร.บุญร่วม นภาโชติ
10.ดร.วัลลภ ศัพท์พันธ์
11.ดร.สโรชา แพร่ภาษา
12.ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
13.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
14.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
15.น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
16.นายพงศธร แก้วมณี
17.น.ส.นพวรรณ พึ่งพา
18.ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
19.พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
20.ดร.ปิยะ นาควัชระ
21.ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
22.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
23.น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
24.นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
25.น.ส.ปรียานุช จันทเดิม
26. น.ส.หัสรา ทองกลาง
7
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2.นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3.ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
4.ผศ.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
5.ดร.บุญร่วม นภาโชติ
6.ดร.วัลลภ ศัพทพันธ์
7.ดร.สโรชา แพร่ภาษา
8.ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
9.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
10.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
11.น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
12.นายพงศธร แก้วมณี
13.ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
14.พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
15.ดร.ปิยะ นาควัชระ
16.ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
17.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
18.น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
19. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
และนิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ดังแนบ)
8
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. นายพงศธร แก้วมณี
9
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2558
20 พ.ย. 2558
1. นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
3. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
4. ว่าที่เรือตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
6. นายธัช ขันธประสิทธิ์
7. นายวิทยา โพธิพร
10
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 พ.ย. 2558
19 พ.ย. 2558
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
4. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
5. นายเจนวิทย์ นวลแสง
6. น.ส.อชิรญา ภู่พงศกร
และนิสิต จำนวน ๑๕๕ คน รายชื่อดังเอกสารแนบ
11
2559
ขออนุญาตไปนำเสนอบทความ-งานวิจัยในประเทศ
22 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
12
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตช่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
13
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ธ.ค. 2558
08 ธ.ค. 2558
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
รายชื่อดังแนบ
14
2559
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
15 ธ.ค. 2558
18 ธ.ค. 2558
1. นายธีรพงษ์ บัวหล้า
15
2559
เชิญประชุมในประเทศ
19 ธ.ค. 2558
19 ธ.ค. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
16
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ธ.ค. 2558
27 ธ.ค. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
5. ดร.สโรชา แพร่ภาษา
6. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
7. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
8. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
9. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
10. นายพงศธร แก้วมณี
11. น.ส.นพวรรณ พึ่งพา
12. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
13. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
14. ดร.ปิยะ นาควัชระ
15. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
16. ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
17. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
18. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
17
2559
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
31 ม.ค. 2559
05 ก.พ. 2559
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. ดร.ปิยะ นาควัชระ
18
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
11 ก.พ. 2559
13 ก.พ. 2559
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
19
2559
เชิญประชุมในประเทศ
11 ก.พ. 2559
11 ก.พ. 2559
(รายชื่อตามเอกสารแนบ)
20
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
12 ก.พ. 2559
12 ก.พ. 2559
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร