ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปีงบประมาณ : คำค้น :

<<ดูขออนุญาตไปปฏิบัติงานทั้งหมด>>

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2558
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ธ.ค. 2558
08 ธ.ค. 2558
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
(รายชื่อดังแนบ)
2
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 ต.ค. 2558
02 ต.ค. 2558
1.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2.น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
3.นายบูรพา แก้วแหวน
4. นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
3
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 ต.ค. 2558
29 ต.ค. 2558
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลวัสดิ์
2. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
และนิสิตจำนวน ๖๐ คน
4
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ต.ค. 2558
30 ต.ค. 2558
1. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
5
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 พ.ย. 2558
06 พ.ย. 2558
1.นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2.ผศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3.นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4.รศ.สุพจน์ บุญวิเศษ
5.ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
6.ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
7. ผศ.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
8.พ.ต.อ.นภดล วงษ์น้อม
9.ดร.บุญร่วม นภาโชติ
10.ดร.วัลลภ ศัพท์พันธ์
11.ดร.สโรชา แพร่ภาษา
12.ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
13.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
14.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
15.น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
16.นายพงศธร แก้วมณี
17.น.ส.นพวรรณ พึ่งพา
18.ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
19.พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
20.ดร.ปิยะ นาควัชระ
21.ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
22.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
23.น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
24.นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
25.น.ส.ปรียานุช จันทเดิม
26. น.ส.หัสรา ทองกลาง
6
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2.นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3.ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
4.ผศ.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
5.ดร.บุญร่วม นภาโชติ
6.ดร.วัลลภ ศัพทพันธ์
7.ดร.สโรชา แพร่ภาษา
8.ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
9.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
10.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
11.น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
12.นายพงศธร แก้วมณี
13.ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
14.พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
15.ดร.ปิยะ นาควัชระ
16.ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
17.ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
18.น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
19. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
และนิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ดังแนบ)
7
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. นายพงศธร แก้วมณี
8
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2558
20 พ.ย. 2558
1. นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
3. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
4. ว่าที่เรือตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
6. นายธัช ขันธประสิทธิ์
7. นายวิทยา โพธิพร
9
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 พ.ย. 2558
19 พ.ย. 2558
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
4. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
5. นายเจนวิทย์ นวลแสง
6. น.ส.อชิรญา ภู่พงศกร
และนิสิต จำนวน ๑๕๕ คน รายชื่อดังเอกสารแนบ
10
2559
ขออนุญาตไปนำเสนอบทความ-งานวิจัยในประเทศ
22 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
11
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตช่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
12
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ธ.ค. 2558
08 ธ.ค. 2558
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
รายชื่อดังแนบ
13
2559
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
15 ธ.ค. 2558
18 ธ.ค. 2558
1. นายธีรพงษ์ บัวหล้า
14
2559
เชิญประชุมในประเทศ
19 ธ.ค. 2558
19 ธ.ค. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
15
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ธ.ค. 2558
27 ธ.ค. 2558
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
5. ดร.สโรชา แพร่ภาษา
6. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
7. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
8. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
9. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
10. นายพงศธร แก้วมณี
11. น.ส.นพวรรณ พึ่งพา
12. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
13. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
14. ดร.ปิยะ นาควัชระ
15. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
16. ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
17. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
18. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
16
2559
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
31 ม.ค. 2559
05 ก.พ. 2559
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. ดร.ปิยะ นาควัชระ
17
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
11 ก.พ. 2559
13 ก.พ. 2559
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
18
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
25 ก.พ. 2559
26 ก.พ. 2559
1. นายธีระพงษ์ ภุริปาณิก
2. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
4. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
5. นายพงศธร แก้วมณี
6. น.ส.นพวรรณ พึ่งพา
7. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
8. ดร.ปิยะ นาควัชระ
9. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
10. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
11. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
19
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 ก.ย. 2559
24 ต.ค. 2559
1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
20
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
21
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
03 ต.ค. 2559
05 ต.ค. 2559
1. ผศ.ธีรพงษ์ บัวหล้า
22
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ต.ค. 2559
25 ต.ค. 2559
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
3. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
4. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
23
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ต.ค. 2559
29 ต.ค. 2559
1. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
24
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมต่างประเทศ
29 ต.ค. 2559
13 พ.ย. 2559
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
25
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 พ.ย. 2559
03 พ.ย. 2559
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. ดร.ปิยะ นาควัชระ
4. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
5. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
6. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
7. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
26
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
27
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
2. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
28
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
2. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
5. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
6. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
7. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
29
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
(รายชื่อดังเอกสารแนบ)
30
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 พ.ย. 2559
24 พ.ย. 2559
นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
(รายชื่อดังเอกสารแนบ)
31
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
08 ธ.ค. 2559
13 ธ.ค. 2559
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
32
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ธ.ค. 2559
11 ธ.ค. 2559
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. ดร.จักรี ไชยพินิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4. นายจุลดนัย จงกลาง
33
2560
เชิญประชุมในประเทศ
19 ธ.ค. 2559
20 ธ.ค. 2559
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
34
2560
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
21 ธ.ค. 2559
23 ธ.ค. 2559
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. ดร.ปิยะ นาควัชระ
4. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
5. ดร.วีระยุทธ์ พรพจน์ธนมาศ
6. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
7. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
8. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
9. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
10. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
35
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ธ.ค. 2559
26 ธ.ค. 2559
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
3. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
4. นายเจนวิทย์ นวลแสง
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.โชติสา ขาวสนิท
7. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
36
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
06 ม.ค. 2560
08 ม.ค. 2560
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รายชื่อเอกสารแนบ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
37
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ม.ค. 2560
24 ม.ค. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
3. น.ส.ดารินทร์เฌอย์ แก่นเมือง
4. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
38
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 ก.พ. 2560
05 ก.พ. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
39
2560
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
16 ก.พ. 2560
17 ก.พ. 2560
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
40
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ก.พ. 2560
02 มี.ค. 2560
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายขัตดนัย สุขสงวน
3. นางอรพร สดใส
41
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.พ. 2560
27 ก.พ. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
42
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 มี.ค. 2560
05 มี.ค. 2560
1. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
43
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
08 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560
1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
44
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 มี.ค. 2560
14 มี.ค. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช สุขเดโช
45
2560
เชิญประชุมในประเทศ
13 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
46
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
18 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
47
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560
ติดตาม ประเมินผล นิเทศก์งานนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกะบี่ จังหวัดกะบี่ เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลเนินฆ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เทศบาลตำบลปลวกแดง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลนครระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เทศ
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
48
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
26 มี.ค. 2560
27 มี.ค. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
3. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
4. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
5. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
49
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560
1. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
50
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 มี.ค. 2560
28 มี.ค. 2560
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
และจำนวนนิสิต ๙ คน
51
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560
ติดตาม ประเมินผล นิเทศก์งานนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลนาป่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี จังหวัดชลบุรี ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย จังหวัดปทุมธานี
1. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
52
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 มี.ค. 2560
05 เม.ย. 2560
ติดตาม ประเมินผล นิเทศก์งานนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทสบาลเมืองแสนสุข เทสบาลตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี เทศบาลตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลคลองตาคต จังหวัดราชบุรี
1. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
53
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 มี.ค. 2560
28 มี.ค. 2560
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
54
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 มี.ค. 2560
30 มี.ค. 2560
ติดตาม ประเมินผล นิเทศก์งานนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพาะ เทศบาลเมืองพนัสนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม จังหวัดชลบุรี
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
55
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 มี.ค. 2560
29 มี.ค. 2560
1. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
56
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 มี.ค. 2560
05 เม.ย. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
57
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 มี.ค. 2560
07 เม.ย. 2560
ติดตาม ประเมินผล นิเทศก์งานนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองศรีราชา ท้องถิ่นอำเภอศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลาย จังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
58
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 มี.ค. 2560
07 เม.ย. 2560
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
59
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 เม.ย. 2560
03 เม.ย. 2560
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
60
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
26 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
3. น.ส.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
4. น.ส.ธัญพิชชา สามารถ
5. น.ส.จุฬาลักษณ์ พันธัง
61
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
28 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
62
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
28 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
63
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 เม.ย. 2560
02 พ.ค. 2560
1. น.ส. ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
64
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
04 พ.ค. 2560
05 พ.ค. 2560
1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
65
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
08 พ.ค. 2560
10 พ.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
66
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 พ.ค. 2560
18 พ.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
67
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 พ.ค. 2560
18 พ.ค. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
3. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
68
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 พ.ค. 2560
22 พ.ค. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
3. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
69
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
23 พ.ค. 2560
27 พ.ค. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
70
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 มิ.ย. 2560
17 มิ.ย. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. นายนพดล เจาเบ
3. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
4. นางอรพร สดใส
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายคำนึง พลานนท์
7. นายวิทยา โพธิพร
8. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
9. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
10. นายขัตดนัย สุขสงวน
11. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
71
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 มิ.ย. 2560
15 มิ.ย. 2560
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
72
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
23 มิ.ย. 2560
01 ก.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
73
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
04 ก.ค. 2560
04 ก.ค. 2560
1. น.ส.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
3. น.ส.จุฬาลักษณ์ พันธัง
74
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
04 ก.ค. 2560
07 ก.ค. 2560
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
75
2560
เชิญประชุมในประเทศ
05 ก.ค. 2560
08 ก.ค. 2560
1. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
76
2560
เชิญประชุมในประเทศ
05 ก.ค. 2560
08 ก.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
77
2560
เชิญประชุมในประเทศ
06 ก.ค. 2560
06 ก.ค. 2560
1. ผศ.ธีระ กุลสวัสดิ์
2. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
3. นางอรพร สดใส
78
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ก.ค. 2560
11 ก.ค. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. นายจุลดนัย จงกลาง
79
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
12 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
1. น.ส.ดารินทร์เฌอย์ แก่นเมือง
2. น.ส.ปิ่นมนัส สวัสดี
3. น.ส.กัญญ์สินิณัฐ ปั่นเหน่งเพ็ชร์
80
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
19 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
81
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
20 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
3. นายสุภศักดิ์ คงถิ่นฐาน
82
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
นายธัช ขันธประสิทธิ์
คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
และนิสิตช่วยงาน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
83
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
25 ก.ค. 2560
28 ก.ค. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
(รายชื่อตามเอกสารแนบ)
84
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
31 ก.ค. 2560
02 ส.ค. 2560
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
7. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
8. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
9. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
10. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
11. ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
12. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
13. น.ส.ธัญพิชชา สามารถ
14. น.ส.จุฬาลักษณ์ พันธัง
15. น.ส.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์

85
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 ส.ค. 2560
20 ส.ค. 2560
ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง รหัส ๕๙
86
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
19 ส.ค. 2560
27 ส.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
87
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ส.ค. 2560
23 ส.ค. 2560
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
88
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
21 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
1. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
89
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
27 ส.ค. 2560
01 ก.ย. 2560
1. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
2. ดร.อนุรัตน์ อนันธนาธร
90
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
91
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
29 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
3. นายสุภศักดิ์ คงถิ่นฐาน
92
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
5. นายพงศธร แก้วมณี
6. น.ส.ขวัญตา เบ็ญจขันธ์
7. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
8. น.ส.ดารินทร์เฌอย์ แก่นเมือง
9. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
93
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
04 ก.ย. 2560
04 ก.ย. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
94
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ก.ย. 2560
12 ก.ย. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
4. ดร.ปิยะ นาควัชระ
5. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
6. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
7. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
95
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 ต.ค. 2560
14 ต.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
96
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 ต.ค. 2560
20 ต.ค. 2560
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
97
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ต.ค. 2560
21 ต.ค. 2560
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
98
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ต.ค. 2560
22 ต.ค. 2560
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
99
2561
ขออนุญาตไปนำเสนอบทความ-งานวิจัยต่างประเทศ
29 ต.ค. 2560
05 พ.ย. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
3. น.ส.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
100
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ต.ค. 2560
30 ต.ค. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
101
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 พ.ย. 2560
05 พ.ย. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
102
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 พ.ย. 2560
09 พ.ย. 2560
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
2. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
3. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
4. น.ส.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
5. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
6. น.ส.จุฬาลักษณ์ พันธัง
103
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. ดร.ปิยะ นาควัชระ
4. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
5. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
6. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
104
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
105
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
106
2561
เชิญประชุมในประเทศ
14 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
107
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
17 ธ.ค. 2560
18 ธ.ค. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
108
2561
เชิญประชุมในประเทศ
25 ธ.ค. 2560
25 ธ.ค. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
109
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
1. ว่าที่ร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. นายจุลดนัย จงกลาง
5. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
และสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
110
2561
ทำความร่วมมือระหว่างคณะต่างประเทศ
14 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรีดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
111
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
16 ม.ค. 2561
17 ม.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
112
2561
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
17 ม.ค. 2561
18 ม.ค. 2561
1. ผศ.ดรธีรพงษ์ บัวหล้า
113
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรีดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
114
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
22 ม.ค. 2561
22 ม.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
115
2561
23 ม.ค. 2561
28 ม.ค. 2561
1. ผศ.ดรธีรพงษ์ บัวหล้า
116
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
3. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
4. นายคำนึง พลานนท์
5. นายรักพงษ์ แสงสว่าง
117
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 ก.พ. 2561
04 ก.พ. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
3. น.ส.ปริยาภัทร กันกา
4. น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
118
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 ก.พ. 2561
10 ก.พ. 2561
ดร.ภัสนนันท์ พ่วงเถื่อน
นิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๖ คน
119
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
23 ก.พ. 2561
23 ก.พ. 2561
วิทยากรโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง หัวข้อ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยใช้หลักศาสตร์พระราชา หลักทศพิธราชธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
120
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
24 ก.พ. 2561
25 ก.พ. 2561
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
121
2561
นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ
10 มี.ค. 2561
17 มี.ค. 2561
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
122
2561
เชิญประชุมในประเทศ
15 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2561
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
123
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
124
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 มี.ค. 2561
24 มี.ค. 2561
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
3. น.ส.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
นิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๗ คน
125
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
3. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
126
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561
1. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
127
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
128
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 เม.ย. 2561
02 เม.ย. 2561
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
129
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 เม.ย. 2561
02 เม.ย. 2561
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
130
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 เม.ย. 2561
02 เม.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
131
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 เม.ย. 2561
02 เม.ย. 2561
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
132
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 เม.ย. 2561
03 เม.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
133
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 เม.ย. 2561
03 เม.ย. 2561
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
134
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 เม.ย. 2561
03 เม.ย. 2561
นิเทศก์งานนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น ณ ทต.แปลงยาว, ทต.พิมพา, ทต.เขาหินซ้อน,ทต.เสม็ดใต้, อบจ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา, ทต.ห้วยกะปิ (๓/๔/๖๑), อบต.หนองโพรง, อบต.บางแตน, ทม.ประจันตาครม จังหวัดฉะเชิงเทรา, ทม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, ทม.นครนายก จังหวัดนครนายก (๑๐/๔/๖๑)
1. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
135
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
04 เม.ย. 2561
04 เม.ย. 2561
1. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
136
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 เม.ย. 2561
05 เม.ย. 2561
1. ดร.ปิยะ นาควัชระ
137
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 เม.ย. 2561
09 เม.ย. 2561
1. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
2. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
138
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 เม.ย. 2561
10 เม.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
139
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 เม.ย. 2561
10 เม.ย. 2561
นิเทศก์งานนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น ณ ทต.แปลงยาว, ทต.พิมพา, ทต.เขาหินซ้อน,ทต.เสม็ดใต้, อบจ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา, ทต.ห้วยกะปิ (๓/๔/๖๑), อบต.หนองโพรง, อบต.บางแตน, ทม.ประจันตาครม จังหวัดฉะเชิงเทรา, ทม.สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, ทม.นครนายก จังหวัดนครนายก (๑๐/๔/๖๑)
1. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
140
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 เม.ย. 2561
21 เม.ย. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
141
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 เม.ย. 2561
20 เม.ย. 2561
1. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
142
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
143
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 เม.ย. 2561
28 เม.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
3. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
4. ดร.วัลลภ ศัพท์พันธ์ุ
5. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
6. น.ส.ดารินทร์เฌอย์ แก่นเมือง
7. น.ส.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
8. น.ส.ธัญพิชชา สามารถ
9. น.ส.จุฬาลักษณ์ พันธัง
10. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
144
2561
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
30 เม.ย. 2561
05 พ.ค. 2561
1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
145
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 พ.ค. 2561
25 พ.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
146
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 มิ.ย. 2561
09 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายนพดล เจาเบ
3. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
4. นางอรพร สดใส
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายคำนึง พลานนท์
7. นายวิทยา โพธิพร
8. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
9. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
10. น.ส.ภัทรมน สาตรักษ์
11. นายคณิน วงศ์ใหญ่
147
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
05 มิ.ย. 2561
08 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
148
2561
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
13 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
149
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
14 มิ.ย. 2561
23 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
150
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
1. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
151
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
16 มิ.ย. 2561
23 มิ.ย. 2561
1. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
152
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
29 มิ.ย. 2561
30 มิ.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
3. ดร.ปิยะ นาควัชระ
4. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
5. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
6. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
7. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
8. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
153
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 มิ.ย. 2561
30 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
154
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
01 ก.ค. 2561
03 ก.ค. 2561
1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
155
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
04 ก.ค. 2561
04 ก.ค. 2561
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
156
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
11 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. ดร.โชติสา ขาวสนิท
157
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
158
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
16 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
1. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
159
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
22 ก.ค. 2561
22 ก.ค. 2561
1. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
160
2561
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
25 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
161
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
8. นายธัช ขันธประสิทธิ์
และนิสิตสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 38 คน
162
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 ส.ค. 2561
03 ส.ค. 2561
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
163
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
3. ผศ.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. น.ส.อมรทิพย์ อมราภิบาล
5. น.ส.กัญญาภัค อยู่เมือง
6. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
7. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
8. น.ส.ศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
164
2561
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
10 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
165
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต ในหลักสูตรยุทธศาสตร์และความมั่นคง
166
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
3. น.ส.ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
167
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 ก.ย. 2561
04 ก.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
3. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
4. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
5. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
168
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
05 ก.ย. 2561
05 ก.ย. 2561
1. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
169
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
170
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.ย. 2561
26 ก.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
171
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 ต.ค. 2561
17 ต.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
172
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
07 พ.ย. 2561
07 พ.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
3. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
173
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 พ.ย. 2561
08 พ.ย. 2561
1. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์
2. น.ส.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
174
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 พ.ย. 2561
16 พ.ย. 2561
1. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
175
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 พ.ย. 2561
11 พ.ย. 2561
1. อ.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์ (พร้อมนิสิตภาครปศ. จำนวน 16 คน)
176
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2561
12 พ.ย. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์ และนิสิตลงทะเบียนรายวิชา ๖๗๗๓๐๓๕๙ นวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลง ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
177
2562
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
12 พ.ย. 2561
12 พ.ย. 2561
1. ผศ.ธีระพงษ์ บัวหล้า
178
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
1. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
2. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
3. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
4. นายบูรพา แก้วแหวน
5. น.ส.นิภา อิศรานันทศิริ
6. นายวิทยา โพธิพร
179
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
1. ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
2. นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์ และนิสิตลงทะเบียนรายวิชา ๖๗๕๒๓๒๕๙ การบริหารโครงการภาครัฐ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
180
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
14 พ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
2. อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
181
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2561
23 พ.ย. 2561
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
2. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
182
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
03 ธ.ค. 2561
03 ธ.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
183
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ธ.ค. 2561
07 ธ.ค. 2561
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
184
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
09 ธ.ค. 2561
12 ธ.ค. 2561
1. ผศ.พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
185
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561
สัมภาษณ์ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริการวิชาการ โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประสานงานโครงการฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ (พิพิธภัณฑ์) และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
186
2562
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
13 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
5. ดร.ภัสนันนท์ พ่วงเถื่อน
6. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
7. นายเจนวิทย์ นวลแสง
8. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
9. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
10. นางอรพร สดใส
187
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
17 ธ.ค. 2561
20 ธ.ค. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. อ.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
5. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
188
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ธ.ค. 2561
18 ธ.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
189
2562
เชิญประชุมในประเทศ
19 ธ.ค. 2561
19 ธ.ค. 2561
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
190
2562
เชิญประชุมในประเทศ
28 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
191
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
08 ม.ค. 2562
11 ม.ค. 2562
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
192
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
08 ม.ค. 2562
11 ม.ค. 2562
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
193
2562
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
09 ม.ค. 2562
09 ม.ค. 2562
1. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
2. นายยศพล จิระวุฒิ
3. น.ส.มุกกระจ่าง จรณี
4. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
5. นายเจนวิทย์ นวลแสง
6. น.ส.ภารดี ปลื้มโกศล
7. นายอนุชา อชิรเสนา
8. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
9. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
10. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
11. ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์
12. ผศ.ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
13. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
14. ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
15. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
16. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
17. น.ส.สุทาทิพย์ จับใจเหมาะ
18. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
194
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ม.ค. 2562
20 ม.ค. 2562
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
195
2562
เชิญประชุมในประเทศ
14 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562
1. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
196
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
16 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
197
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
16 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
198
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
22 ม.ค. 2562
25 ม.ค. 2562
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
3. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
4. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
199
2562
ขออนุญาตไปนำเสนอบทความ-งานวิจัยในประเทศ
23 ม.ค. 2562
24 ม.ค. 2562
1. ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
200
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
30 ม.ค. 2562
01 ก.พ. 2562
1. ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร