ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ภาควิชารัฐศาสตร์

<<ค้นหาขออนุญาตไปปฏิบัติงาน>>

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มต้นการไปปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดการไปปฏิบัติงาน
รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2558
ขออนุญาตไปนำเสนอบทความ-งานวิจัยในประเทศ
10 ต.ค. 2557
10 ต.ค. 2557
1.ดร.โชติสา ขาวสนิท
2
2558
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ต.ค. 2557
19 ต.ค. 2557
1.ร.ต.อ.วิเชียร ตันศิริคงคล
2.ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
3
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
08 ต.ค. 2558
08 ต.ค. 2558
1.นายชัยณรงค์ เครือนวน
2.นายสกฤติ อิสริยานนท์
4
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2558
20 พ.ย. 2558
1. นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
3. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
4. ว่าที่เรือตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
6. นายธัช ขันธประสิทธิ์
7. นายวิทยา โพธิพร
5
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตช่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
6
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 พ.ย. 2558
26 พ.ย. 2558
1. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
7
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 พ.ย. 2558
27 พ.ย. 2558
1. ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
8
2559
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
08 ธ.ค. 2558
08 ธ.ค. 2558
1. นายสกฤติ อิสริยานนท์
9
2559
เชิญประชุมในประเทศ
12 ธ.ค. 2558
12 ธ.ค. 2558
1. นายสกฤติ อิสริยานน์
10
2559
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
16 ธ.ค. 2558
16 ธ.ค. 2558
1. นายชัยณรงค์ เครือนวน
11
2559
เชิญประชุมในประเทศ
17 ธ.ค. 2558
17 ธ.ค. 2558
1. นายสกฤติ อิสริยานนท์
12
2559
เชิญประชุมในประเทศ
19 ธ.ค. 2558
19 ธ.ค. 2558
1. ดร.จักรี ไชยพินิจ
13
2559
เชิญประชุมในประเทศ
23 ธ.ค. 2558
23 ธ.ค. 2558
1. นายสกฤติ อิสริยานนท์
14
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ธ.ค. 2558
28 ธ.ค. 2558
1. นายชัยณรงค์ เครือนวน
2. นายสกฤติ อิสริยานนท์
15
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
22 ม.ค. 2559
22 ม.ค. 2559
1. นายชัยณรงค์ เครือนวน
2. นายสกฤติ อิสริยานนท์
3. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
4. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
16
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 ก.พ. 2559
08 ก.พ. 2559
1. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
2. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
17
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 ก.พ. 2559
08 ก.พ. 2559
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ภาคปกติ รุ่นที่ ๑ - ๒ จำนวน ๖ คน
18
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
09 ก.พ. 2559
09 ก.พ. 2559
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
19
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
11 ก.พ. 2559
13 ก.พ. 2559
1. นายชัยณรงค์ เครือนวน
2. นายสกฤติ อิสริยานนท์
3. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
20
2559
เชิญประชุมในประเทศ
11 ก.พ. 2559
11 ก.พ. 2559
(รายชื่อตามเอกสารแนบ)