ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ภาควิชารัฐศาสตร์

ปีงบประมาณ : คำค้น :

<<ดูขออนุญาตไปปฏิบัติงานทั้งหมด>>

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มต้นการไปปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดการไปปฏิบัติงาน
รายละเอียดไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
1. รศ. ดร. ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
2
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 ต.ค. 2559
20 ต.ค. 2559
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
3
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
20 ต.ค. 2559
21 ต.ค. 2559
1.ดร.โชติสา ขาวสนิท
4
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 ต.ค. 2559
27 ต.ค. 2559
1.ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
5
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
31 ต.ค. 2559
01 พ.ย. 2559
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
6
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 พ.ย. 2559
02 พ.ย. 2559
1. ดร.โชติสา ขาวสนิท
2. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
7
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 พ.ย. 2559
03 พ.ย. 2559
1.นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี
8
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 พ.ย. 2559
03 พ.ย. 2559
1. ดร.โชติสา ขาวสนิท
2. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
9
2560
เชิญประชุมในประเทศ
04 พ.ย. 2559
04 พ.ย. 2559
1. ดร.จักรี ไชยพินิจ
10
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
04 พ.ย. 2559
04 พ.ย. 2559
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
11
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
04 พ.ย. 2559
04 พ.ย. 2559
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
12
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 พ.ย. 2559
07 พ.ย. 2559
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
2. น.ส.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
13
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 พ.ย. 2559
08 พ.ย. 2559
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
14
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
08 พ.ย. 2559
08 พ.ย. 2559
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
15
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
1. นายสรชัย ศรีนิสานต์สกุล
16
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 พ.ย. 2559
10 พ.ย. 2559
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
2. น.ส.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
17
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
1. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
18
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 พ.ย. 2559
11 พ.ย. 2559
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
19
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2559
13 พ.ย. 2559
1. ดร.จักรี ไชยพินิจ
20
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
1.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
21
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
22
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
17 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
1.น.ส.พัณณ์อร เภาเจริญ
23
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
1. น.ส.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์
24
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
25
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 พ.ย. 2559
20 พ.ย. 2559
1. ดร.จักรี ไชยพินิจ
26
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2559
25 พ.ย. 2559
1. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
2. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
27
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 พ.ย. 2559
24 พ.ย. 2559
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
28
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 พ.ย. 2559
27 พ.ย. 2559
1. ดร.จักรี ไชยพินิจ
29
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
01 ธ.ค. 2559
01 ธ.ค. 2559
1. ดร.โชติสา ขาวสนิท
30
2560
เชิญประชุมในประเทศ
07 ธ.ค. 2559
07 ธ.ค. 2559
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
2. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
3. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
31
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ธ.ค. 2559
11 ธ.ค. 2559
1. นางจุฑามาศ ชูสุววรณ
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
3. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
4. รศ.ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ
32
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ธ.ค. 2559
11 ธ.ค. 2559
1. ผศ.ดร.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. ดร.จักรี ไชยพินิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4. นายจุลดนัย จงกลาง
33
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 ธ.ค. 2559
10 ธ.ค. 2559
1. ดร.โชติสา ขาวสนิท
34
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
21 ธ.ค. 2559
25 ธ.ค. 2559
ไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นล่ามแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม ในการสนทนาระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีมนักวิจัย ณ นครโอจิมินห์ สาธารรรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยทุนโครงการเปรียบเทียบนโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรในอาเซียน:กรณีศึกษานโยบายการอุดหนุนข้าวของไทยกับเวียดนาม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
2. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
35
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ธ.ค. 2559
26 ธ.ค. 2559
1. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
2. ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
3. ดร.ภัสนันนท์ พ่วงเถื่อน
4. นายเจนวิทย์ นวลแสง
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.โชติสา ขาวสนิท
7. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
36
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
29 ธ.ค. 2559
30 ธ.ค. 2559
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
37
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
06 ม.ค. 2560
08 ม.ค. 2560
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รายชื่อเอกสารแนบฯ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
38
2560
เชิญประชุมในประเทศ
26 ม.ค. 2560
26 ม.ค. 2560
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
39
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 มี.ค. 2560
17 มี.ค. 2560
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
3. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
40
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
26 มี.ค. 2560
27 มี.ค. 2560
1. ผศ.ดร.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
3. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
4. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
5. นางจุฑามาศ ชูสุววรณ
41
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
28 มี.ค. 2560
28 มี.ค. 2560
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. นายสุรเดช สุขเดโช
42
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 เม.ย. 2560
10 เม.ย. 2560
1. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
43
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 เม.ย. 2560
25 เม.ย. 2560
1. ดร.โชติสา ขาวสนิท
44
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
27 เม.ย. 2560
27 เม.ย. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
45
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
1. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
46
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
13 พ.ค. 2560
13 พ.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
47
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
16 พ.ค. 2560
17 พ.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
48
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
26 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
49
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
30 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
50
2560
เชิญประชุมในประเทศ
09 มิ.ย. 2560
09 มิ.ย. 2560
1.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
51
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
13 มิ.ย. 2560
15 มิ.ย. 2560
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
52
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
16 มิ.ย. 2560
17 มิ.ย. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
53
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
19 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
54
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
22 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
55
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
23 มิ.ย. 2560
25 มิ.ย. 2560
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
56
2560
เชิญประชุมในประเทศ
23 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
57
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 มิ.ย. 2560
26 มิ.ย. 2560
1.น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
2. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
3. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
4. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
58
2560
เชิญประชุมในประเทศ
27 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
1.นายจิรายุทธ์ สีม่วง
59
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560
1.น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
3. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
60
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมต่างประเทศ
02 ก.ค. 2560
07 ก.ค. 2560
1. ดร.โชติสา ขาวสนิท
61
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
05 ก.ค. 2560
06 ก.ค. 2560
1.ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
62
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
06 ก.ค. 2560
07 ก.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
63
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
12 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
3. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
4. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
64
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
14 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
65
2560
เชิญประชุมในประเทศ
18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
66
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
18 ก.ค. 2560
19 ก.ค. 2560
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
67
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
นายธัช ขันธประสิทธิ์
คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตช่วยงานตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
68
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
25 ก.ค. 2560
28 ก.ค. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
รายชื่อตามเอกสารแนบ
69
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
31 ก.ค. 2560
02 ส.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
คณาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
(รายนามดังเอกสารแนบ)
70
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
01 ส.ค. 2560
01 ส.ค. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
71
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
04 ส.ค. 2560
31 มี.ค. 2561
1. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
72
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
05 ส.ค. 2560
06 ส.ค. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจโชค
73
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ส.ค. 2560
08 ส.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
74
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ส.ค. 2560
09 ส.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
75
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
76
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
77
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
78
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
79
2560
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
26 ส.ค. 2560
27 ส.ค. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
80
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
27 ส.ค. 2560
01 ก.ย. 2560
1. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
2. ดร.อนุรัตน์ อนันธนาธร
81
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 ส.ค. 2560
01 ก.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
82
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
09 ก.ย. 2560
14 ก.ย. 2560
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
83
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
19 ก.ย. 2560
19 ก.ย. 2560
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
84
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ก.ย. 2560
28 ก.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
4. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
5. นายดุสิต รัฐศีล
6. น.ส.จุฑามาศ ชูสุวรรณ
7. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
8. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
9. นายจุลดนัย จงกลาง
85
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
01 ต.ค. 2560
04 ต.ค. 2560
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
86
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
87
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
19 ต.ค. 2560
20 ต.ค. 2560
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
88
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
01 พ.ย. 2560
01 พ.ย. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
89
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
01 พ.ย. 2560
01 พ.ย. 2560
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
2. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
90
2561
เชิญประชุมในประเทศ
14 พ.ย. 2560
15 พ.ย. 2560
1. น.ส.พัชราภา ตันตราจิน
91
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
16 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
92
2561
เชิญประชุมในประเทศ
29 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560
1. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
93
2561
เชิญประชุมในประเทศ
01 ธ.ค. 2560
01 ธ.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
94
2561
เชิญประชุมในประเทศ
07 ธ.ค. 2560
07 ธ.ค. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
95
2561
เชิญประชุมในประเทศ
14 ธ.ค. 2560
14 ธ.ค. 2560
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
2. ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
96
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ธ.ค. 2560
18 ธ.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
97
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
19 ธ.ค. 2560
19 ธ.ค. 2560
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
98
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ม.ค. 2561
22 ม.ค. 2561
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
99
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
100
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
30 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
101
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ม.ค. 2561
30 ม.ค. 2561
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
102
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 ก.พ. 2561
05 ก.พ. 2561
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
103
2561
เชิญเป็นวิทยากรต่างประเทศ
05 ก.พ. 2561
09 ก.พ. 2561
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
104
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ก.พ. 2561
09 ก.พ. 2561
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
105
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ก.พ. 2561
23 ก.พ. 2561
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
106
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
09 มี.ค. 2561
09 มี.ค. 2561
1. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
107
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
09 มี.ค. 2561
09 มี.ค. 2561
1. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
108
2561
นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ
10 มี.ค. 2561
17 มี.ค. 2561
1. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
109
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
27 เม.ย. 2561
27 เม.ย. 2561
1. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
110
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
111
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
14 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
1. นายยศพล จิระวุฒิ
2. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
3. นายอนุชา อชิรเสนา
112
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
1. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
113
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 มิ.ย. 2561
20 มิ.ย. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
114
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
29 มิ.ย. 2561
30 มิ.ย. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสรายานนท์
2. ดร.เมทินา อิสริยานนท์
3. ดร.โชติสา ขาวสนิท
4. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
5. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
6. นายยศพล จิระวุฒิ
7. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
8. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
9. ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
10. น.ส.สิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์
115
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
10 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. ดร.โชติสา ขาวสนิท
116
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
18 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
1. นายอนุชา อชิรเสนา
2. ดร.เมทินา อิสริยานนท์
117
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
118
2561
เชิญประชุมในประเทศ
25 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
119
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
8. นายธัช ขันธประสิทธิ์
และนิสิตสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 38 คน
120
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ส.ค. 2561
11 ส.ค. 2561
1.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
121
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
14 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561
1. ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ
122
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
123
2561
นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ
16 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
1. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
124
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
17 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
1.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
125
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
3. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
4. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
5. ดร.เมทินา อิสริยานนท์
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
8. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
9. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
10. นายธัช ขันธประสิทธิ์
126
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
24 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
1. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
3. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
127
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
30 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
128
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
31 ส.ค. 2561
02 ก.ย. 2561
1. รศ.ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ์
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
3. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
4. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
5. รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์
6. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
129
2561
เชิญประชุมในประเทศ
14 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
130
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
21 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
1. นางสาวพัณณ์อร เภาเจริญ
131
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.ย. 2561
26 ก.ย. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
2. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
132
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561
1. นายชัยณรงค์ เครือนวน
2. นายสกฤติ อิสริยานนท์
133
2562
เชิญประชุมในประเทศ
12 ต.ค. 2561
12 ต.ค. 2561
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
134
2562
เชิญประชุมในประเทศ
17 ต.ค. 2561
17 ต.ค. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
135
2562
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. 2561
1. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
136
2562
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
27 ต.ค. 2561
27 ต.ค. 2561
1. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
137
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 พ.ย. 2561
01 พ.ย. 2561
1. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
138
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
07 พ.ย. 2561
07 พ.ย. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
3. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
139
2562
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
08 พ.ย. 2561
12 พ.ย. 2561
1. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
140
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 พ.ย. 2561
08 พ.ย. 2561
1. ดร.พัณณ์อร เภาเจริญ
2. น.ส.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ
141
2562
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
14 พ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
1. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
142
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 พ.ย. 2561
15 พ.ย. 2561
1. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
143
2562
เชิญประชุมในประเทศ
16 พ.ย. 2561
16 พ.ย. 2561
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
144
2562
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
17 พ.ย. 2561
17 พ.ย. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
145
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 พ.ย. 2561
20 พ.ย. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
146
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 พ.ย. 2561
21 พ.ย. 2561
1. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
147
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 พ.ย. 2561
22 พ.ย. 2561
1. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
148
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2561
23 พ.ย. 2561
1. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
149
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2561
23 พ.ย. 2561
1. ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
150
2562
เชิญประชุมในประเทศ
14 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. 2561
1.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว