ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี

<<ค้นหาขออนุญาตไปปฏิบัติงาน>>

หน้า : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2558
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ต.ค. 2557
09 ต.ค. 2557
1.น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2.นายพุฒิธร สวาสนา
3.นายธัช ขันธประสิทธิ์
2
2558
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
05 พ.ย. 2557
07 พ.ย. 2557
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
3
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 ต.ค. 2558
01 ต.ค. 2558
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
02 ต.ค. 2558
02 ต.ค. 2558
1.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
2.น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
3.นายบูรพา แก้วแหวน
4. นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
5
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
08 ต.ค. 2558
08 ต.ค. 2558
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
6
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 ต.ค. 2558
12 ต.ค. 2558
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช สุขเดโช
7
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
31 ต.ค. 2558
01 พ.ย. 2558
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
2. นางปณิตา แฉ่งสงวน
3. นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน
8
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
04 พ.ย. 2558
04 พ.ย. 2558
1. นายดุสิต รัฐศีล
2. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
3. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
4. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
5. น.ส.วราภรณ์ ช่วยประคอง
6. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
7. ว่าที่ร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา
8. นายธัช ขันธประสิทธิ์
9
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 พ.ย. 2558
08 พ.ย. 2558
นำนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เดินทางไปศึกษาดูงานกิจการเหล่าทัพ ณ กองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กองทัพบก กองพลทหารราบที่ ๙ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ และพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
1. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
2. นางปณิตา แฉ่งสงวน
3. นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน
10
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
1. นางสาวเมทินา อิสริยานนท์
11
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2558
20 พ.ย. 2558
1. นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
3. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
4. ว่าที่เรือตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
6. นายธัช ขันธประสิทธิ์
7. นายวิทยา โพธิพร
12
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2558
23 พ.ย. 2558
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตช่วยงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
13
2559
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
24 พ.ย. 2558
28 พ.ย. 2558
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
บุคคลตามรายชื่อแนบท้าย
14
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ธ.ค. 2558
08 ธ.ค. 2558
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
รายชื่อดังแนบ
15
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ธ.ค. 2558
11 ธ.ค. 2558
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
16
2559
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 ม.ค. 2559
14 ม.ค. 2559
1. น.ส.ชญาภา เรียบเรียง
2. นายธนดล ช้อยวิเชียร
3. น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร
4. น.ส.รุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
17
2559
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
21 ม.ค. 2559
21 ม.ค. 2559
1. นางอรพร สดใส
2. น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
3. น.ส.ธารทิพย์ ภวะวิภาต
4. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
5. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
6. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
18
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
22 ม.ค. 2559
22 ม.ค. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
19
2559
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
09 ก.พ. 2559
09 ก.พ. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
20
2559
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
11 ก.พ. 2559
13 ก.พ. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
2. น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ