ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี

ปีงบประมาณ : คำค้น :

<<ดูขออนุญาตไปปฏิบัติงานทั้งหมด>>

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ต.ค. 2559
07 ต.ค. 2559
1. นายรักพงษ์ แสงสว่าง
2. นายบูรพา แก้วแหวน
2
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ต.ค. 2559
07 ต.ค. 2559
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายธัช ขันธประสิทธิ์
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช สุขเดโช
5. นายจุลดนัย จงกลาง
3
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
10 ต.ค. 2559
10 ต.ค. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
4
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
11 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
5
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ต.ค. 2559
29 ต.ค. 2559
1. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
6
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 พ.ย. 2559
06 พ.ย. 2559
1. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
3. นายดุสิต รัฐศีล
4. นายธัช ขันธประสิทธิ์
5. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
6. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
7
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 พ.ย. 2559
07 พ.ย. 2559
1.นายวิทยา โพธิพร
8
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
13 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
(รายชื่อดังแนบ)
9
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
16 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
1. น.ส.มณีรัตน์ ข่ายพิลาป
2. น.ส.ปริยาภัทร กันกา
10
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
11
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 พ.ย. 2559
20 พ.ย. 2559
1. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
3. นายดุสิต รัฐศีล
4. นายธัช ขันธประสิทธิ์
5. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
12
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
1. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
2. นายบูรพา แก้วแหวน
3. นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
4. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
13
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
(รายชื่อดังเอกสารแนบ)
14
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 พ.ย. 2559
24 พ.ย. 2559
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
(รายชื่อดังเอกสารแนบ)
15
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
06 ธ.ค. 2559
16 ธ.ค. 2559
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
16
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ธ.ค. 2559
11 ธ.ค. 2559
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
2. นายชัยณรงค์ เครือนวน
3. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
4. รศ.ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ์
17
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
09 ธ.ค. 2559
11 ธ.ค. 2559
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. ดร.จักรี ไชยพินิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4. นายจุลดนัย จงกลาง
18
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ธ.ค. 2559
22 ธ.ค. 2559
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
4. นายบูรพา แก้วแหวน
19
2560
เชิญประชุมในประเทศ
28 ธ.ค. 2559
28 ธ.ค. 2559
1. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. นายดุสิต รัฐศีล
20
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
29 ธ.ค. 2559
30 ธ.ค. 2559
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
21
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
06 ม.ค. 2560
08 ม.ค. 2560
อาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รายชื่อเอกสารแนบ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
22
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
09 ม.ค. 2560
09 ม.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
23
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 ม.ค. 2560
10 ม.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช สุขเดโช
และสโมสรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
24
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 ม.ค. 2560
13 ม.ค. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4. นายจุลดนัย จงกลาง
5. น.ส.สิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์
6. นายสุรเดช สุขเดโช
7. นายสุภศักดิ์ คงถิ่นฐาน
25
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 ม.ค. 2560
20 ม.ค. 2560
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
26
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 ก.พ. 2560
06 ก.พ. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
27
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ก.พ. 2560
12 ก.พ. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
28
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ก.พ. 2560
20 ก.พ. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
4. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
5. นายอิทธิ เอี่ยมลักษณะชัย
6. นายนพดล เจาเบ
7. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
8. นายวิทยา โพธิพร
9. นายบูรพา แก้วแหวน
29
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ก.พ. 2560
20 ก.พ. 2560
1. นายจุลดนัย จงกลาง
30
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 ก.พ. 2560
02 มี.ค. 2560
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายขัตดนัย สุขสงวน
3. นางอรพร สดใส
31
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 ก.พ. 2560
02 มี.ค. 2560
1. นางอรพร สดใส
32
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
23 ก.พ. 2560
23 ก.พ. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. นายสุรเดช สุขเดโช
33
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.พ. 2560
27 ก.พ. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
34
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 มี.ค. 2560
05 มี.ค. 2560
1. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
2. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
3. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
35
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
02 มี.ค. 2560
03 มี.ค. 2560
1. น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์
36
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
03 มี.ค. 2560
03 มี.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
37
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
10 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
2. นายศักดา ศิริกร
38
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 มี.ค. 2560
14 มี.ค. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรเดช สุขเดโช
39
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 มี.ค. 2560
16 มี.ค. 2560
1. นางอรพร สดใส
40
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 มี.ค. 2560
26 มี.ค. 2560
1. นายดุสิต รัฐศีล
2. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
3. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นายจุลดนัย จงกลาง
6. นายธัช ขันธประสิทธิ์
7. นายสุรเดช สุขเดโช
41
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
26 มี.ค. 2560
27 มี.ค. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
3. น.ส.ธัชชนก สัตยวินิจ
4. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
5. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
42
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
27 มี.ค. 2560
27 มี.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
43
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
29 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
44
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 เม.ย. 2560
02 เม.ย. 2560
1. นายดุสิต รัฐศีล
2. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
3. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นายจุลดนัย จงกลาง
6. นายธัช ขันธประสิทธิ์
7. นายสุรเดช สุขเดโช
45
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 เม.ย. 2560
20 เม.ย. 2560
1. น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
2. นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
46
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 เม.ย. 2560
27 เม.ย. 2560
นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
รายนามดังเอกสารแนบ
47
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
28 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
48
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
05 พ.ค. 2560
05 พ.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
49
2560
เชิญประชุมในประเทศ
08 พ.ค. 2560
09 พ.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
50
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
18 พ.ค. 2560
20 พ.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
51
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
24 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
52
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
25 พ.ค. 2560
25 พ.ค. 2560
1. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
2. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
53
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
26 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
54
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560
นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
รายนามดังเอกสารแนบ
55
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
31 พ.ค. 2560
03 มิ.ย. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
(รายนามนิสิต)
56
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
02 มิ.ย. 2560
02 มิ.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
57
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 มิ.ย. 2560
17 มิ.ย. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
2. นายนพดล เจาเบ
3. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
4. นางอรพร สดใส
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายคำนึง พลานนท์
7. นายวิทยา โพธิพร
8. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
9. พ.ต.ท.ไวพจน์ กุลาชัย
10. นายขัตดนัย สุขสงวน
11. ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์
58
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560
1. นางอรพร สดใส
59
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 มิ.ย. 2560
08 มิ.ย. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
60
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
61
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
20 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
62
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
2. น.ส.รุจิเรศ เรืองสวัสดิ์
63
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
28 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
64
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
28 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
65
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 ก.ค. 2560
06 ก.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
66
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
06 ก.ค. 2560
07 ก.ค. 2560
สัมภาษณ์อดีตนายกเทศมนตรี (นายสมชาย จริยเจริญ) และขอข้อมูลด้านเอกสารและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัย "ความสำเร็จในการดเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก" งบประมาณสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนจากรัฐบาล ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
67
2560
เชิญประชุมในประเทศ
06 ก.ค. 2560
06 ก.ค. 2560
1. ผศ.ธีระ กุลสวัสดิ์
2. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
3. นางอรพร สดใส
68
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ก.ค. 2560
11 ก.ค. 2560
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
3. นายจุลดนัย จงกลาง
69
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
11 ก.ค. 2560
12 ก.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
70
2560
ขออนุญาตไปบริการวิชาการ
12 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
71
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
13 ก.ค. 2560
13 ก.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
72
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
14 ก.ค. 2560
16 ก.ค. 2560
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 19 คน
ลูกจ้างจ้างเหมาและนิสิตช่วยงาน จำนวน 6 คน
73
2560
เชิญประชุมในประเทศ
18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
74
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
20 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
3. นายสุภศักดิ์ คงถิ่นฐาน
75
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ก.ค. 2560
25 ก.ค. 2560
นายธัช ขันธประสิทธิ์
คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
และนิสิตช่วยงาน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
76
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
25 ก.ค. 2560
28 ก.ค. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
(รายชื่อตามเอกสารแนบ)
77
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
07 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
78
2560
เชิญประชุมในประเทศ
07 ส.ค. 2560
07 ส.ค. 2560
1. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
79
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
15 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
1. น.ส.ชญาภา เรียบเรียง
2. น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์
80
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
16 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
81
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
82
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
18 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
83
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
84
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
งานการเงินและงานพัสดุ
85
2560
เชิญประชุมในประเทศ
28 ส.ค. 2560
28 ส.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
86
2560
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
29 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
3. นายสุภศักดิ์ คงถิ่นฐาน
87
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 ส.ค. 2560
01 ก.ย. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
88
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
30 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
89
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
09 ก.ย. 2560
10 ก.ย. 2560
1. น.ส.ชญาภา เรียบเรียง
2. น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์
90
2560
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
10 ก.ย. 2560
11 ก.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
91
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 ก.ย. 2560
12 ก.ย. 2560
1. นางกันตา ปานสวัสดิ์
92
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
13 ก.ย. 2560
13 ก.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
93
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
15 ก.ย. 2560
15 ก.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
94
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ก.ย. 2560
18 ก.ย. 2560
1. นางกันตา ปานสวัสดิ์
95
2560
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
22 ก.ย. 2560
22 ก.ย. 2560
1. น.ส.ธารทิพย์ ภวะวิภาต
2. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
96
2560
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ก.ย. 2560
28 ก.ย. 2560
1. นายดุสิต รัฐศีล
2. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
3. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นายจุลดนัย จงกลาง
6. นายธัช ขันธประสิทธิ์
7. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
8. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
9. ผศ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
97
2560
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
29 ก.ย. 2560
29 ก.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
98
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
03 ต.ค. 2560
03 ต.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
99
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
09 ต.ค. 2560
09 ต.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
100
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 ต.ค. 2560
14 ต.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
101
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 ต.ค. 2560
15 ต.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
102
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
103
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
104
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 ต.ค. 2560
19 ต.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
105
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 ต.ค. 2560
19 ต.ค. 2560
1. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
2. น.ส.วราภรณ์ ช่วยประคอง
106
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 ต.ค. 2560
20 ต.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
107
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 ต.ค. 2560
20 ต.ค. 2560
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
2. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
108
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ต.ค. 2560
21 ต.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
109
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ต.ค. 2560
22 ต.ค. 2560
1. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
2. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
110
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 ต.ค. 2560
24 ต.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
111
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ต.ค. 2560
26 ต.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
112
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ต.ค. 2560
30 ต.ค. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
113
2561
เชิญประชุมในประเทศ
31 ต.ค. 2560
31 ต.ค. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
114
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
01 พ.ย. 2560
01 พ.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
115
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 พ.ย. 2560
05 พ.ย. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
116
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 พ.ย. 2560
08 พ.ย. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
117
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 พ.ย. 2560
12 พ.ย. 2560
1. นายดุสิต รัฐศีล
2. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
3. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นายธัช ขันธประสิทธิ์
118
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
119
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
16 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560
ลงพื้นที่และสัมภาษณ์ประธานชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป้นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณีการจัดการขยะและของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม" งบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ชุมชนหนองแหน จังหวัดฉะชิงเทรา
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
120
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
121
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 พ.ย. 2560
19 พ.ย. 2560
1. นายดุสิต รัฐศีล
2. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
3. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
5. นายธัช ขันธประสิทธิ์
122
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 พ.ย. 2560
21 พ.ย. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
123
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
24 พ.ย. 2560
24 พ.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
124
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
27 พ.ย. 2560
27 พ.ย. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
125
2561
เชิญประชุมในประเทศ
01 ธ.ค. 2560
01 ธ.ค. 2560
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
126
2561
เชิญประชุมในประเทศ
01 ธ.ค. 2560
01 ธ.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
127
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 ธ.ค. 2560
05 ธ.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
128
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 ธ.ค. 2560
06 ธ.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
129
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 ธ.ค. 2560
06 ธ.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
130
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ธ.ค. 2560
07 ธ.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
131
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
15 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
132
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
18 ธ.ค. 2560
18 ธ.ค. 2560
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
133
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
21 ธ.ค. 2560
21 ธ.ค. 2560
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
134
2561
เชิญประชุมในประเทศ
25 ธ.ค. 2560
25 ธ.ค. 2560
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
135
2561
เชิญประชุมในประเทศ
26 ธ.ค. 2560
26 ธ.ค. 2560
1. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน
136
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
2. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
137
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
1. ว่าที่ร้อยตรี พุฒิธร สวาสนา
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. นายจุลดนัย จงกลาง
5. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
และสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
138
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
19 ม.ค. 2561
19 ม.ค. 2561
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
139
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ม.ค. 2561
21 ม.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
และนิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมเข้าดูงาน ณ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
140
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ม.ค. 2561
22 ม.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
141
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 ม.ค. 2561
25 ม.ค. 2561
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
142
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
30 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
2. นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ
3. น.ส.ปาริฉัตร ป้องโล่ห์
4. นายคำนึง พลานนท์
5. นายรักพงษ์ แสงสว่าง
143
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
31 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
144
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 ก.พ. 2561
04 ก.พ. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรีดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
3. น.ส.ปริยาภัทร กันกา
4. น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
145
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
05 ก.พ. 2561
05 ก.พ. 2561
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
146
2561
เชิญประชุมในประเทศ
12 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
147
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
26 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
148
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ก.พ. 2561
28 ก.พ. 2561
1. นางอรพร สดใส
2. น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร
149
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 มี.ค. 2561
05 มี.ค. 2561
1. นางอรพร สดใส
2. น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร
150
2561
เชิญเป็นวิทยากรในประเทศ
08 มี.ค. 2561
09 มี.ค. 2561
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์
151
2561
เก็บข้อมูลงานวิจัยในประเทศ
19 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
1. น.ส.เมทินา อิสริยานนท์
152
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
23 มี.ค. 2561
24 มี.ค. 2561
1. น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์
2. น.ส.ชญาภา เรียบเรียง
153
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
31 มี.ค. 2561
01 เม.ย. 2561
1. นายดุสิต รัฐศีล
2. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
3. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
4. นายธัช ขันธประสิทธิ์
154
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 เม.ย. 2561
09 เม.ย. 2561
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายจุลดนัย จงกลาง
4. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
5. นายนพดล เจาเบ
พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
155
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
19 เม.ย. 2561
19 เม.ย. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
156
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 เม.ย. 2561
20 เม.ย. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
3. นายจุลดนัย จงกลาง
157
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
25 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
3. นายดุสิต รัฐศีล
158
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
10 พ.ค. 2561
15 พ.ค. 2561
เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง "ประเพณีมิตรภาพภูธร" ครั้งที่ ๑๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชินีนาถ ณ บลูโอริธึม แอนด์โบว ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
159
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 มิ.ย. 2561
09 มิ.ย. 2561
1. นางอรพร สดใส
2. นายคำนึง พลานนท์
160
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
01 มิ.ย. 2561
09 มิ.ย. 2561
1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายนพดล เจาเบ
3. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
4. นางอรพร สดใส
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายคำนึง พลานนท์
7. นายวิทยา โพธิพร
8. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
9. พันตำรวจโทไวพจน์ กุลาชัย
10. น.ส.ภัทรมน สาตรักษ์
11. นายคณิน วงศ์ใหญ่
161
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
06 มิ.ย. 2561
06 มิ.ย. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
162
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
163
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561
1. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
2. น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร
3. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
4. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
164
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561
1. นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
3. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
165
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
20 มิ.ย. 2561
21 มิ.ย. 2561
1. น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
2. นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ
166
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ก.ค. 2561
07 ก.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
167
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
08 ก.ค. 2561
08 ก.ค. 2561
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
168
2561
เชิญประชุมในประเทศ
25 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
2. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
169
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
8. นายธัช ขันธประสิทธิ์
และนิสิตสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 38 คน
170
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
5. ดร.ปิยะ นาควัชระ
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
8. นายธัช ขันธประสิทธิ์
และนิสิตสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 38 คน
171
2561
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
05 ส.ค. 2561
05 ส.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายจุลดนัย จงกลาง
4. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
172
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ส.ค. 2561
07 ส.ค. 2561
1. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
2. นางชิตาพร พิศยลบุตร โต๊ะวิเศษกุล
3. นางสาวมุกกระจ่าง จรณี
4. นางสาวรัชนี แตงอ่อน
5. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
6. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงศ์
และนิสิต (ตามเอกสารแนบท้าย)
173
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
174
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
15 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
175
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
176
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
1. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
2. ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
3. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
4. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
5. ดร.เมทินา อิสริยานนท์
6. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
7. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
8. นายจิรายุทธ์ สีม่วง
9. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
10. นายธัช ขันธประสิทธิ์
177
2561
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
23 ส.ค. 2561
23 ส.ค. 2561
1. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
2. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
178
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
28 ส.ค. 2561
28 ส.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
179
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
180
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
31 ส.ค. 2561
02 ก.ย. 2561
1. รศ.ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ์
2. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
3. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
4. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
5. รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์
6. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
181
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
03 ก.ย. 2561
03 ก.ย. 2561
1. นางสาวชญาภา เรียบเรียง
2. นางสาวประภาศรี ถนอมจิตร์
3. นางสาวปริยาภัทร กันกา
4. นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป
182
2561
ขออนุญาตไปสัมมนาในประเทศ
10 ก.ย. 2561
10 ก.ย. 2561
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. นายสุรเดช สุขเดโช
183
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. ผศ.ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ
184
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
185
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
16 ก.ย. 2561
16 ก.ย. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
186
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
17 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
187
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทร์
188
2561
เชิญประชุมในประเทศ
20 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
1. นางสาวกุลญาดา เนื่องจำนงค์
189
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
21 ก.ย. 2561
21 ก.ย. 2561
1. นางนุชจรินทร์ วรรณพงษ์
2. นายคำนึง พลานนท์
3. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
4. นางสาวรัชนี แตงอ่อน
5. นางสาวจุฑามาศ พรหมอินทร์
6. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
190
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
27 ก.ย. 2561
27 ก.ย. 2561
1. นายธัช ขันธประสิทธิ์
191
2562
เชิญประชุมในประเทศ
17 ต.ค. 2561
17 ต.ค. 2561
1. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
192
2562
เชิญประชุมในประเทศ
24 ต.ค. 2561
24 ต.ค. 2561
1. นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน
193
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
13 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
1. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
2. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ
3. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
4. นายบูรพา แก้วแหวน
5. น.ส.นิภา อิศรานันทศิริ
6. นายวิทยา โพธิพร
194
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
14 พ.ย. 2561
14 พ.ย. 2561
1. นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน
2.ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
195
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
20 พ.ย. 2561
20 พ.ย. 2561
1. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
2. นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ
3. นายบูรพา แก้วแหวน
4. นายวิทยา โพธิพร
5. น.ส.นิภา อิศรานันทศิริ