ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน สำนักงานจัดการศึกษา

ปีงบประมาณ : คำค้น :

<<ดูขออนุญาตไปปฏิบัติงานทั้งหมด>>

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 เม.ย. 2561
09 เม.ย. 2561
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายจุลดนัย จงกลาง
4. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
5. นายนพดล เจาเบ
พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม