ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน สำนักงานจัดการศึกษา

ปีงบประมาณ : คำค้น :

<<ดูขออนุญาตไปปฏิบัติงานทั้งหมด>>

ลำดับที่
ปีงบประมาณ
ประเภทการไปปฏิบัติงาน
วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดปฏิบัติงาน
รายละเอียดไปปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้ไปปฏิบัติงาน
1
2561
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 เม.ย. 2561
09 เม.ย. 2561
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายจุลดนัย จงกลาง
4. นายวันชนะกรณ์ ภาคะ
5. นายนพดล เจาเบ
พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2
2561
ขออนุญาตไปดูงานในประเทศ
05 ส.ค. 2561
05 ส.ค. 2561
1. น.ส.กุลญาดา เนื่องจำนงค์
2. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
3. นายจุลดนัย จงกลาง
4. น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน
3
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ธ.ค. 2561
09 ธ.ค. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
4
2562
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
13 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย
5. ดร.ภัสนันนท์ พ่วงเถื่อน
6. นายจิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์
7. นายเจนวิทย์ นวลแสง
8. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
9. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
10. นางอรพร สดใส
5
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
22 ธ.ค. 2561
24 ธ.ค. 2561
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
6
2562
เชิญประชุมในประเทศ
07 ม.ค. 2562
07 ม.ค. 2562
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
7
2562
ขออนุญาตไปประชุมวิชาการในประเทศ
09 ม.ค. 2562
09 ม.ค. 2562
1. ดร.พัชราภา ตันตราจิน
2. นายยศพล จิระวุฒิ
3. น.ส.มุกกระจ่าง จรณี
4. นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
5. นายเจนวิทย์ นวลแสง
6. น.ส.ภารดี ปลื้มโกศล
7. นายอนุชา อชิรเสนา
8. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
9. ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล
10. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
11. ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์
12. ผศ.ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
13. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
14. ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร
15. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
16. นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
17. น.ส.สุทาทิพย์ จับใจเหมาะ
18. น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ
8
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
11 ม.ค. 2562
20 ม.ค. 2562
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
2. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก
9
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
26 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
10
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
05 ก.พ. 2562
05 ก.พ. 2562
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
11
2562
ขออนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ
07 ก.พ. 2562
07 ก.พ. 2562
1. รศ.ว่าที่เรือตรี เอกวิทย์ มณีธร
2. น.ส.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายสมคิด เพชรประเสริฐ
4. นางอรพร สดใส
12
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
07 ก.พ. 2562
07 ก.พ. 2562
1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
13
2562
ขออนุญาตไปปฏิบัติงานในประเทศ
24 เม.ย. 2562
26 เม.ย. 2562
1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ
(ผู้ที่มีรายชื่อดังรายละเอียดแนบท้ายนี้)